Disclaimer

Disclaimer voor venotrainingen.nl

VenO Trainingen (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen VenO Trainingen, verleent u hierbij toegang tot venotrainingen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

VenO Trainingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VenO Trainingen spant zich in om de inhoud van venotrainingen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op venotrainingen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VenO Trainingen.

SpeciEiek voor prijzen en andere informatie over producten op venotrainingen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met VenO Trainingen.Voor op venotrainingen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VenO Trainingen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VenO Trainingen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VenO Trainingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij speciEieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.